Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.


Länkar till blanketter som behövs:

Timbokföring för talkoarbete

Timbokföring (projektets anställda)

Reseräkningsblankett (projektets anställda)


Landsbygdsverkets föreskrift om ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning

Då projektet har fått ett positivt finansieringsbeslut från Nylands NTM-central, kan stödtagaren ansöka om utbetalning. Ansökan görs i huvudsak i Hyrrä-systemet. I undantagsfall kan ansökan om utbetalning lämnas på papperblankett som finns på webbplatsen www.suomi.fi. Ansökan om utbetalning görs i efterskott utgående från förverkligade kostnader, i enlighet med finansieringsbeslutet. Kostnaderna bör vara verkliga, slutliga (t.ex. beakta eventuella återbetalningar och rabatter) och verifierbara samt rikta sig till den åtgärd som finansieras.

Antal utbetalningsrater

Stöd som har beviljats till allmännyttiga utvecklings-, skolnings-, informations- eller samarbetsprojekt kan utbetalas i högst fyra rater per år. Ansökan om utbetalning inlämnas minst en gång per år med undantag för projekt som är kortare än 2 år. Stöd för allmännyttig investering utbetalas i högst 6 rater varav den sista raten måste motsvara minst 20% av det beviljade beloppet. Företagsstöd gällande investering betalas i högst 4 rater.

Stöddugliga kostnader och bokföring

Projektets kostnader bokförs i sökandens bokföring på ett eget kostnadsställe. Det är bra att använda samma bokföringsposter som finns i finansieringsbeslutet, t.ex. löner, köptjänster, resor, hyror etc. Alla verifikat förses med verifikatnummer. Bokföringen ska också i övrigt följa god bokföringssed och gällande lag. Stöddugliga kostnader är sådana kostnader som har uppstått under projektets gång (den tid för förverkligande som nämns i beslutet) och som ingår i projektbeslutet. Kostnaderna bör vara utställda på sökanden, betalda av sökanden och införda i sökandens bokföring på eget kostnadsställe.

Bilagor, se minneslista

Behandling och utbetalning

Då ansökan om utbetalning har lämnats till NTM-centralen får sökanden en uppskattning av behandlingstiden. NTM-centralen gör ett utbetalningsbeslut som sänds till sökanden. Då beslutet är gjort betalar Pomoväst stödets kommunala andel (20%), NTM-centralen betalar EU:s och statens andel.

Kontakta gärna Pomoväst innan ansökan lämnas till NTM-centralen!